Statut

Statut

Statut

Na temelju Kanona 312-326 Zakonika kanonskog prava i na temelju članka 11. Zakona o udrugama i fondacijama (Sl.novine FBiH, broj 45/02), Skupština katoličke-obiteljske udrugeMILOSRDNO SRCE, donosi

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Prema ZKP, kan.312 Vrhbosanski Nadbiskup osniva ovu Katoličku-obiteljsku udrugu pod nazivom„ Milosrdno srce″ iodobrava ovaj Statut udruge.

Članak 2.

 

Ovim Statutom utvrđuje se:

 • naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge

 • znak i pečat Udruge

 • ciljevi i djelatnosti Udruge

 • ostvarivanje javnosti rada

 • članstvo i članarina

 • prava i obveze članova

 • unutarnji ustroj Udruge

 • tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i načini izbora i opoziva trajanju mandata te odgovornost članova

 • imovina i raspolaganje dobiti

 • način stjecanja imovine, te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge

 

Članak 3.

 

Puni naziv Udruge je : KATOLIČKA-OBITELJSKA UDRUGAMILOSRDNO SRCE.

Župnik župe „Uznesenja Marijina” ustupio je prostor župne kuće za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruge.

Sjedište Udruge: Župna kuća b.b. , Dolac n/L

Udruga djeluje na području Srednjobosanskog kantona.

Udruga je pokrenuta kao produkt djelovanja katoličke molitveno- biblijske zajednice “RIJEČ ŽIVOTA” sa sjedištem u prostorijama Crkve „Uzašašća Gospodinova”u Novom Travniku. Shodno tome u Upravni odbor mogu biti birani isključivo oni članovi molitvene zajednice koji su i redovni članovi Udruge.

Članak 4.

 

Udruga ima pečat okruglog oblika sa nazivom udruge ispisanim po obodu i znakom u sredini (otvoreno srce iz kojega izlazi križ koji prerasta u formu cvijeta).

Osnovni motiv znaka je u crvenoj boji što simbolizira otvorenost, davanje, nesebičnost, život i ljubav.

 

Članak 5.

 

Udruga može surađivati sa sličnim udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

 

Javnost rada Udruge ostvaruje se :

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge

 • izvješćima na susretima i sastancima

 • putem sredstava javnog priopćavanja

 

Članak 7.

 

Udrugu zastupa predsjednik a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8.

 

Udruga je osnovana od članova kršćanskih vjernika i ljudi dobre volje koji svojim životom i djelom svjedoče ljubav onima koji su u potrebi a na osnovnim načelima Udruge.

Ciljevi djelovanja Udruge su:

 • Djelima ljubavi pomoći ljudima da upoznaju Isusa Krista i prihvate ga kao svoga Spasitelja

 • Promicanje dostojanstva ljudske osobe od naravnog začeća do prirodne smrti prema nauku katoličke crkve

 • Poticanje i razvijanje moralnih i duhovnih vrijednosti kod pojedinaca, u obitelji i društvu u skladu s naukom katoličke crkve

 • Zauzimanje za karitativne i socijalne ciljeve, te zaštitu ljudskih prava

 • Razvijanje centra koji će primati osobe u potrebi te ih kroz duhovno-materijalnu potporu osposobiti za normalan život

 

Članak 9.

 

Djelatnosti Udruge su:

 • Cjelodnevna otvorenost centra za pomoć potrebnima te rješavanje njihovih osobnih problema kroz razgovor, savjetovanje, zajedničku molitvu, te po potrebi pružanje smještaja i obroka

 • Posjećivanje i pružanje pomoći ugroženim obiteljima, samohranim roditeljima, djeci rastavljenih roditelja, ovisnicima, starijim i nemoćnim te drugim potrebnima

 • Pomoć u ostvarivanju osobnih prava

 • Razgovor i zajednička molitva

 • Osposobljavanje i uključivanje osoba u crkveni život i održavanje stalnog kontakta s tim osobama

 • Suradnja sa župskim uredima i drugim katoličkim ustanovama ali i drugim udrugama i institucijama sa sličnim djelatnostima

 • Organiziranje molitvenih susreta, duhovnih vježbi, seminara o kršćanskim, moralnim, odgojnim, kulturnim, sportskim i socijalnim pitanjima, predavanja, promocija, tečajeva, akademija, radionica, agape, priredbi, koncerata, izložbi, hodočašća, izleta i slično.

 • Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći

 • Skupljanje novčanih sredstava na žiro račun Udruge

 • Projekti širenja volonterstva i solidarnosti posebno među djecom i omladinom

III. ČLANOVI UDRUGE – PRAVA I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

Članak 10.

 

Članovi udruge mogu biti:

 • Redovni

 • Suradnici

 • Podupiratelji

 • Počasni

 • Simpatizeri

Redovni članovi Udruge mogu biti katolički vjernici prema ZKP, kan. 316, § 1 i 2 koji su prihvatili odredbe ovog Statuta i spremni su djelovati u Udruzi.

Članovi suradnici i podupiratelji mogu biti državljani BiH koji su prihvatili odredbe ovog Statuta i koji su spremni djelovati u Udruzi.

Članom Udruge može postati i pravna osoba putem ovlaštenog predstavnika.

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji određuje Upravni odbor a suradnici i podupiratelji Udruge godišnje plaćaju prema svojim mogućnostima. Upravni odbor donosi najnižu godišnji iznos za suradnike i podupiratelje.

Redoviti članovi te suradnici i podupiratelji Udruge djeluju kao dragovoljci (volonteri). Pojedino osoblje može biti uposleno. Uposlenici mogu biti samo redoviti članovi. Odluku o prijemu redovitih članova donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 11.

 

Prava i obveze redovnih članova udruge su:

 • Da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i pridonose ostvarivanju njenih djelatnosti

 • Da savjesno i odgovorno izvršavaju obveze koje su im povjerene

 • Da budu obaviješteni o radu Udruge, te o materijalnom i financijskom poslovanju

 • Da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge

 • Da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

 • Da čuvaju i podižu ugled Udruge i zastupaju njene interese

 • Da čuvaju imovinu Udruge

 • Da redovito plaćaju članarinu

Redovni član ima iskaznicu redovnog člana. Odluku o izgledu, sadržaju i načinu korištenja iskaznice donosi Upravni odbor.

Članak 12.

 

Prava i obveze suradnika i podupiratelja Udruge:

 • Da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti
  – Da savjesno i odgovorno izvršavaju obveze koje su im povjerene
  – Da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge
  – Da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge
  – Da čuvaju i podižu ugled Udruge i zastupaju njene interese
 • Da godišnje materijalno i na drugi način potpomažu Udrugu

Suradnici i podupiratelji se upisuju u posebnu knjigu članstva u kojoj se vode i njihovi godišnji doprinosi Udruzi.

 

Članak 13.

 

Prava i obveze simpatizera i počasnih članova Udruge su da čuvaju i podižu ugled Udruge i zastupaju njene interese. Oni se također upisuju u knjigu članstva Udruge u kojoj su upisuju i njihovi godišnji doprinosi Udruzi.

Članak 14.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • smrću člana

 • prestankom djelovanja Udruge

 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva

 • isključenjem iz članstva

Članak 15.

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako:

 • se teško ogriješi o Statut, odluke ili druge akte njegovih tijela Udruge

 • neizvršavanjem preuzete obveze prouzroči materijalnu štetu Udruzi

 • bespravno otuđi ili prisvoji imovinu Udruge

 • svojim postupcima nanese štetu ugledu Udruge ili njenim članovima

 • svojim nemarom i nedisciplinom onemogućava rad Udruge

 • pristupi organizaciji koja nije u skladu s ciljevima Udruge

 • kontinuiranim neplaćanjem članarine za redovne članove, najmanje dvije godine, a za ostale članove i simpatizere neuplaćivanjem godišnjih doprinosa odnosno ne doprinošenjem Udruzi u istom vremenskom roku kao i redovni članovi

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

IV. TIJELA UDRUGE I UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

 

Članak 16.

 

Tijela Udruge su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

Članak 17.

 

Skupština je najveće zakonodavno tijelo Udruge.

Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruge.

Redovna Skupština Udruge održava se jedanput godišnje. Skupštinu saziva i njome predsjeda predsjednik Upravno odbora, koji je ujedno i predsjednik Udruge, pisanim pozivom s dnevnim redom koji se šalje najmanje deset dana prije datuma za koji je Skupština zakazana.

Izvanrednu Skupštinu može sazvati Upravni odbor prema potrebi Udruge, ili na zahtjev najmanje trećine redovnih članova Udruge. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu 30 dana nakon što mu je dostavljen zahtjev, sazvat će je inicijatori. Izvanredna Skupština razmatra isključivo pitanja zbog kojih je sazvana.

Članak 18.

 

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom svih prisutnih članova Udruge.

Ako Skupština nema kvorum – natpolovična većina redovnih članova, sazivatelj saziva novu sjednicu Skupštine u roku koji ne smije biti kraći od osam dana.
Ponovljena Skupština može donositi odluke u nazočnosti najmanje 20 članova Udruge.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

Članak 19.

 

Ovlasti Skupštine su:

 • donošenje Statuta i drugih akata Udruge, te njihova izmjena, dopuna i tumačenja

 • biranje, razrješenje i opozivanje članova Upravnog odbora. Predsjednika Skupštine, Udruge i Upravnog odbora bira Skupština. Ona bira i rizničara Udruge dok dopredsjednika i tajnika Upravnog odbora biraju članovi Upravnog odbora između sebe. Nakon izbora predsjednik vodi sjednice i Udrugu do potvrde njegovog mandata od Nadbiskupa vrhbosanskog. Ukoliko predsjednik ne dobije potvrdu od Nadbiskupa vrhbosanskog bira se i predlaže novi kandidat po redovitoj proceduri.

 • donošenje plana i programa Udruge

 • usvajanje financijskog plana i završnog računa

 • razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora

 • donošenje odluke o nekretninama u vlasništvu Udruge, te o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge

 • donosi odluke o suradnji s domaćim i međunarodnim srodnim organizacijama i udrugama

 • donosi odluke o udruživanju u saveze s istim udrugama

 • donosi odluke o prestanku rada Udruge

 • odlučivanje o svim drugim pitanjima od značenja za rad Udruge

 • predložiti svećenika – duhovnog asistenta i uz njegov pristanak moli Vrhbosanskog Nadbiskupa da ga u duhu kan.317. imenuje na tu službu

 

Članak 20.

 

Upravni odbor

– Upravni odbor Udruge je izvršno tijelo Skupštine koje osigurava realizaciju njenih odluka i odgovarajuće djelovanje Udruge između sjednica Skupštine. Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini kolektivno i pojedinačno

– Upravni odbor ima 7 članova

– Duhovni asistent je snagom službe član Upravnog odbora
– Mandat članova Upravnog odbora traje tri godine
– Skupština može pojedine članove Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini opozvati i prije
isteka mandata
– Ako je opozvan čitav Upravni odbor, bira se novi s punim mandatom, ako su opozvani
pojedini članovi, na njihovo se mjesto biraju novi do isteka tekućeg mandata Upravnog
odbora
– Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova. Na sjednici moraju biti prisutna barem 4 člana Upravnog odbora
– Članovi Upravnog odbora na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju
dopredsjednika i tajnika Upravnog odbora i Udruge, a prema kan. 317 Vrhbosanski Nadbiskup
potvrđuje predsjednika i duhovnog asistenta
– Za valjanost odluke o izboru dopredsjednika i tajnika, nužno je da se za nju
izjasni najmanje pet članova Upravnog odbora
– Upravni odbor donosi poslovnik o svojem radu

 

Članak 21.

 

Nadležnosti Upravnog odbora:

 • upravljanje radom Udruge između sjednica Skupštine

 • provođenje zaključaka Skupštine i priprava materijala za njezine sjednice koje saziva, a posebno prijedloga, izmjena i dopuna Statuta

 • realiziranje odredbi Statuta i programa rada u svakidašnjoj aktivnosti

 • podnošenje izvještaja o radu Skupštini

 • predlaganje financijskog i završnog računa

 • informiranje članstva i javnosti o radu Udruge

 • upravljanje imovinom Udruge i odlučivanje o korištenju financijskih sredstava, na osnovi financijskog plana

 • donošenje odluke o promjeni poslovne adrese Udruge

 • suradnja s drugim udrugama i državnim tijelima

 

Članak 22.

 

Predsjednik

Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu i istodobno je predsjednik Udruge i Skupštine.

Predsjednik saziva i vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora, te rukovodi radom Upravnog odbora

Predsjednik se brine o poštivanju i provedbi Statuta Udruge, te o izvršenju i provođenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

U slučaju opravdane odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Predsjednikov mandat traje 3 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 23.

 

Nadležnosti predsjednika su:

– daje prijedlog izmjena i dopuna Statuta

– daje prijedlog financijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima za podmirenje tekućih potreba Udruge u okviru financijskog plana

– predlaže poslovnik o radu Upravnog odbora

– daje prijedlog programa rada Udruge

– daje prijedlog o prijemu u članstvo Udruge

– priprema sjednice Upravnog odbora

– obavlja i druge poslove koje mu povjere članovi Upravnog odbora i Skupštine

– za svoj rad predsjednik i članovi Upravnog odbora odgovaraju Skupštini

Članak 24.

 

Tajnik Udruge

Tajnika Udruge i Upravnog odbora bira Upravni odbor na period od 3 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik pomaže predsjedniku Udruge, vodi evidenciju članova, vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora, čuva arhivu Udruge i obavlja druge poslove koje mu povjere Upravni odbor i Skupština.

Tajnika u slučaju spriječenosti zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

Za svoj rad tajnik odgovara Upravnom odboru odnosno Skupštini.

Članak 25.

 

Rizničar Udruge:

Rizničar ima zadaću ubirati od članova Udruge godišnju članarinu, zatim njihove dragovoljne doprinose, te priloge i donacije članova podupiratelja i drugih osoba kao i podupirateljskih ustanova.

Rizničar vodi računovodstvo i pisanu evidenciju te se, pod nadzorom predsjednika Udruge, brine o prikupljenim sredstvima i njihovu trošenju.

Redovite izdatke u visini novčanog iznosa koji odredi Upravni odbor rizničar može podmirivati samostalno, a za izdatke iznad određenog iznosa potrebna mu je suglasnost predsjednika Udruge, odnosno Upravnog odbora. Upravni odbor određuje do kojeg iznosa može sam predsjednik Udruge i Upravnog odbora odlučivati o sredstvima. O primitcima i izdatcima, i uopće o novčanom poslovanju, na kraju svake godine, u dogovoru s predsjednikom Udruge, treba podnijeti izvještaj Upravnom odboru i Skupštini. Rizničar je član Upravnog odbora.

Članak 26.

 

Obveze duhovnog asistenta Udruge:

 • duhovno vodstvo članova Udruge

 • provjera i usklađivanje rada Udruge s naukom Katoličke Crkve

 • voditi duhovne obnove članovima Udruge, najmanje dva puta u godini kao priprava za Božić i Uskrs

 • napraviti godišnji program rada udruge te slati godišnje izvješće o radu Nadbiskupu vrhbosanskom

 • budući da je član Upravnog odbora sudjelovati na sjednicama i upoznavati članove Upravnog odbora o svom radu

 • učešće u godišnjoj Skupštini

 • sudjelovati u izdavačkoj djelatnosti

 • po potrebi razgovor sa štićenicima obiteljskog centra i članovima Udruge

 

V. IMOVINA UDRUGE

 

Članak 27.

 

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, te prihodi koje Udruga ostvaruje od:

– članarine

– donacija

– dobrovoljnih priloga i darova

– dotacija iz proračuna

– prinosa sabirnih akcija i dobitaka od raznih priredbi (koncerti, izložbe…)

– zaklada

– prihodi stečeni obavljanjem gospodarske djelatnosti

– ostali prihodi od vlastite djelatnosti (suveniri…)

– Udruga ne smije poslovati s gubitcima niti je Vrhbosanska nadbiskupija, koja je potvrdila Statut i rad Udruge, obvezna nadoknaditi dugovanja

Članak 28.

 

Udruga je neprofitna organizacija za pružanje pomoći onima koji su nužno potrebni . Udruga kao pravna osoba može stjecati, posjedovati, upravljati imovinom ili sredstvima na pravedne načine, bilo naravnog bilo pozitivnog prava, kako je dopušteno i drugim pravnim osobama.

 

Članak 29.

 

Prihodi i rashodi Udruge određuju se godišnjim financijskim planom.

Po završetku godine za koju važi financijski plan donosi se završni račun.

Dobit stečena akcijama Udruge raspoređuje se financijskim planom za djelatnost određenu statutom Udruge.

Sredstva Udruge vode se na posebnom računu kod neke od poslovnih banaka.

Članak 30.

 

Udruga na koncu svake godine, slijedeći odredbu kan. 319., podnosi Vrhbosanskom Ordinarijatu izviješće ofinancijskom poslovanju, što znači o primicima, izdacima i saldu te o predračunu za sljedeću godinu.

Članak 31.

 

U slučaju prestanka rada Udruge temeljem odluke Skupštine, ona donosi odluku o prestanku rada Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka rada Udruge zatečena imovina prelazi u posjed Vrhbosanske nadbiskupije.

Članak 32.

 

Naredbodavno pravo raspolaganja novčanim sredstvima Udruge na osnovi financijskog plana, te odluka Skupštine i Upravnog odbora imaju predsjednik, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik. Rizničar raspolaže novčanim sredstvima prema čl. 25.

Članak 33.

 

Odluke tijela Udruge, a posebno njihovi akti, ne smiju biti protivni Statutu.

VI. IZDAVAŠTVO

 

Članak 34.

 

Udruga, novčanim prilozima dobročinitelja, tiska materijale, knjige, letke i slike s tematikom ”za obitelj”. Kod izdavanja paziti da sve što se tiska bude u skladu s učenjem katoličke crkve što je jedna od zadaća duhovnog asistenta.

Letci i brošure šalju se odgovornima da ih dijele po bolnicama, školama, župama, na seminarima i slično, u svojoj sredini. Cijelokupnom izdavaštvu krajnji je cilj: pozvati na molitvu i žrtvu za obitelj i brakove, nerođene, za sve koji trpe posljedice narušavanja obiteljskog zajedništva.

Članak 35.

 

Statut je donesen na Docu n/L______________2010. god.

Predsjednik Udruge:

Lucia Krammer

Nadbiskupski Ordinarijat Vrhbosanski

Kaptol 7, 7100 Sarajevo

Br. ________/2011

Potvrđujem gornji Statut, koji s današnjim danom postaje pravosnažan.

Sarajevo_________________2011. godine

Vinko kard. Puljić, nadbiskup

Copyright © 2010 - 2015 milosrdno-srce.com. Sva su prava pridržana.